Nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và cha mẹ thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà, Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố tài liệu Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà.